Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy Vonnie Bee – Make Them Talk, dostępny pod adresem internetowym www.vonniebee.com, prowadzony jest przez Weronikę Borycę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vonnie Bee Angielski dla (nie)wygadanych Weronika Boryca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462451049, REGON 368628147.

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vonnie Bee Angielski dla (nie)wygadanych Weronika Boryca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462451049, REGON 368628147.

3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vonniebee.com

6.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: ul. Balladyny 4/25, 20-601 Lublin

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: contact@vonniebee.com

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 783 678 326

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 51 1140 2004 0000 3302 5716 8414

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17.

§ 4

Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

1.    W celu złożenia Zamówienia należy:

a.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

b.    kliknąć przycisk “Przejdź do płatności” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie;

c.    wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu mailowego, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Zamówiony produkt zostanie dostarczony na podany w trakcie składania zamówienia email.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.    Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

c.    Płatność za pośrednictwem serwisu T-Pay

3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.    Dostawa produktu odbywa się wyłącznie drogą mailową.

6.    Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

1.    Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1.    W przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (a tylko takie znajdują się w ofercie Sklepu) Klient traci prawo odstąpienia od umowy z momentem realizacji świadczenia, czyli otrzymania linku do pobrania pliku. 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1.    Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2.    Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.    Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.    Kupujący może kontaktować się z Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5.    Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedawca.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.

3.    Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://vonniebee.com/polityka-prywatnosci/

§ 13

Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.